سرور اختصاصی آلمان

Ram 16G
  • 16 GB DDR3 RAM Ram
  • Intel Core i7-2600 CPU
  • 6 TB SATA HDD
  • 1 Gbit/s bandwidth Port
  • German Location
  • hetzner Datacenter
  • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 32G
  • 32 GB DDR3 RAM Ram
  • Intel Core i7-2600 CPU
  • 6 TB SATA HDD
  • 1 Gbit/s bandwidth Port
  • German Location
  • hetzner Datacenter
  • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 48G
  • 48 GB DDR3 RAM Ram
  • Intel Core i7-920 CPU
  • 4 TB Enterprise HDD
  • 1 Gbit/s bandwidth Port
  • German Location
  • hetzner Datacenter
  • رایگان نصب و راه اندازی
Ram 64G
  • 64 GB DDR3 RAM Ram
  • Intel Core i7-3930 CPU
  • 6 TB SATA HDD
  • 1 Gbit/s bandwidth Port
  • German Location
  • hetzner Datacenter
  • رایگان نصب و راه اندازی